Traduzione Italiano – Albanese: qualcuno sa dirmi cosa significa “zemra ime” ?

Google traduttore traduce con “il mio cuore” ma nn credo sia la traduzione corretta.

Grazie in anticipo

4 Answers

 1. la traduzione letteraria è cuore mio ma in Albania si usa come amore mio sia tra fidanzati che tra madre e figlio è una parola affettuosa…

 2. allora dipende dal significato della frase, zemra vuol dire cuore e ime vuol dire mio

  cmq il significato della frase e’ “amore mio” oppure “cuore mio”

  spero di esserti stata d’ aiuto

 3. Zemra Ime

 4. IL MIO CUORE

  MI CORAZÓN.

  MY HEART.

  MEIN HERZ.

  MON COEUR.

Relevant information

Zemra shërohet.» —Marsia.

Il cuore guarisce” (Marzia).

jw2019

Më digjej zemra për shërbimin e plotkohor, po si t’ia bëja?

Avevo ancora il forte desiderio di impegnarmi nel ministero a tempo pieno, ma come potevo riuscirci?

jw2019

Në fakt, Fontana nuk më intereson fare, sidoqoftë nëse zemra juaj ka vendosur, mund të më lësh ku të duash.

In ogni caso non e’che m’interessi la Fonte piu’di tanto, quindi, se e’li’che andate, potete sbarcarmi dove piu’vi aggrada.

OpenSubtitles2018.v3

Gjatë një zie buke të madhe, Jozefi i vuri në provë vëllezërit e tij për të parë a kishte ndryshuar zemra e tyre.

In seguito Giuseppe divenne un potente governante.

jw2019

Edhe ne mund t’i lajmë duart në pafajësinë dhe të marshojmë përqark altarit të Perëndisë, nëse ushtrojmë besim në flijimin e Jezuit dhe i shërbejmë Jehovait me gjithë zemër, ‘të pafajshëm nga duart dhe të pastër nga zemra’. —Psalmi 24:4.

Anche noi possiamo lavarci le mani nell’innocenza e marciare intorno all’altare di Dio se esercitiamo fede nel sacrificio di Gesù e, ‘innocenti di mani e puri di cuore’, serviamo Geova Dio con tutto il cuore. — Salmo 24:4.

jw2019

(Psalmi 51:3, 4; 2 Samueli 12:10-12) Zemra e Davidit ishte më mashtruese nga ç’mendoi; ai u mposht nga dëshirat e tij të gabuara.

(Salmo 51:3, 4; 2 Samuele 12:10-12) Il cuore di Davide fu più ingannevole di quanto pensasse; egli fu sopraffatto dai suoi desideri errati.

jw2019

Po njësoj edhe ti, nëse lutesh sinqerisht nga zemra, mund të jesh i sigurt se Jehovai do t’i kushtojë vëmendje të veçantë përgjërimit tënd.

Se lo pregate di cuore, anche voi potete essere certi che Geova presterà attenzione alle vostre suppliche.

jw2019

Më ngrohet zemra kur mendoj se jemi pjesë e një vepre globale arsimimi.

È incoraggiante sapere che stiamo partecipando a un’opera di insegnamento a livello mondiale.

jw2019

Zemra e Marisë filloi të bie me zhurmë dhe duart e saj për të shkundur pak në kënaqësinë e saj dhe eksitim.

Il cuore di Maria ha cominciato a battere forte e le mani per scuotere un po ́della sua gioia e eccitazione.

QED

jw2019

‘Zemra është e pabesë’,—thotë Jeremia 17:9.

Geremia 17:9 dice che ‘il cuore è ingannevole’.

jw2019

Ndërsa këndonim këngën dhe bënim lutjen e hapjes, na gufonte zemra nga gëzimi.

Quando cantammo il cantico iniziale e ci raccogliemmo in preghiera, provammo una gioia incontenibile.

jw2019

Gëzimi i Ungjillit buron nga një zemër skamnore, që di të ngazëllehet dhe të mrekullohet për veprat e Hyjit, si zemra e Virgjërës Mari, që të gjitha breznitë do ta quajnë “të lumtur” (krh Lk 1,48).

La gioia del Vangelo sgorga da un cuore povero, che sa esultare e meravigliarsi per le opere di Dio, come il cuore della Vergine, che tutte le generazioni chiamano “beata” (cfr Lc 1,48).

vatican.va

Duke na treguar se si të shmangim një grackë të zakonshme, mbreti i Izraelit thotë: «Zemra e të drejtit mediton para se të përgjigjet, ndërsa goja e të ligjve dërdëllit gjëra të këqija.»

Mostrandoci come evitare una trappola comune, il re di Israele dice: “Il cuore del giusto medita per rispondere, ma la bocca dei malvagi fa sgorgare cose cattive”.

jw2019

Ndërkohë që ajo afrohej, zemra e Elihut filloi të hovte e të dridhej.

Al suo avvicinarsi, il cuore di Eliu cominciò a sobbalzare e a tremare.

jw2019

Çfarë i jep mundësi Jehovait të krijojë gjithçka që i do zemra dhe të bëhet çfarëdo gjëje që zgjedh?

Cosa permette a Geova di creare qualunque cosa desideri e di divenire tutto quello che sceglie di divenire?

jw2019

Prandaj, disave mund t’u duket e paarsyeshme këshilla që u dha Pavli të bashkëkrishterëve në Kolose: «Paqja e Krishtit le të kontrollojë zemra tuaja.»

L’esortazione di Paolo ai conservi cristiani di Colosse, “la pace del Cristo domini nei vostri cuori”, potrebbe quindi sembrare irragionevole a qualcuno.

jw2019

Zemra ime shëtitet me ju, vëllai D’Leh.

Il mio cuore cammina con te, fratello D’Leh.

OpenSubtitles2018.v3

Mund të lutesh kurdoherë që zemra jote të nxit të falënderosh apo lavdërosh Perëndinë.

Potete pregare ogni volta che il cuore vi spinge a ringraziare Dio o a lodarlo.

jw2019

Nabalit «sa s’i pushoi zemra dhe u bë si gur», shprehje që tregon se ndoshta i ra ndonjë lloj paralize ose se kjo gjë e tronditi jashtë mase.

Allora ‘il cuore di Nabal divenne morto dentro di lui, ed egli stesso divenne come una pietra’; questa espressione forse indica una specie di paralisi oppure l’effetto prodotto sulle più intime emozioni di Nabal.

jw2019

Si pjesë e organizatës së Jehovait, na gufon zemra kur u flasim të tjerëve për botën e re që premton Perëndia!

Se abbiamo la speranza di vivere sulla terra, immaginiamo quanto sarà meraviglioso vivere nel Paradiso.

jw2019

A vijnë nga zemra shprehjet e tyre apo janë mekanike?

Le loro espressioni vengono dal cuore o sono meccaniche?

jw2019

Do të të lehtësohet zemra, do të të rritet dashuria për Jehovain dhe do t’i afrohesh gjithnjë e më shumë. —Jak.

Far questo ci recherà tanti benefìci: ci sentiremo sollevati, il nostro amore per Geova crescerà e ci avvicineremo sempre di più a lui (Giac.

jw2019

(Jakovit 1:14) Nëse zemra jonë joshet, ajo në të vërtetë mund të na bëjë për vete nëpërmjet dëshirave mëkatare, duke i bërë ato të duken tërheqëse e të padëmshme.

(Giacomo 1:14) Se viene adescato, il nostro cuore può effettivamente presentarci il peccato in modo così attraente da farcelo apparire interessante e innocuo.

jw2019

T’i bazojmë vendimet në atë që neve vetë na duket e drejtë, do të thotë të lëmë të na drejtojë zemra, që është një udhërrëfyese e pabesë.

Basare le nostre decisioni su ciò che noi pensiamo sia giusto significa fidarsi del cuore, che è un consigliere ingannevole.

jw2019

Leave a Comment